Gdy mówimy o działalności notariuszy powinniśmy mieć na uwadze to, że jest ona regulowana przez odpowiednie przepisy. W polskim prawie kluczowe znaczenie ma w tym kontekście ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku.

W myśl jej zapisów notariusz cieszy się statusem osoby zaufania publicznego, a co za tym idzie jest odpowiedzialny za wykonanie czynności, które mają formę notarialną dlatego, że tak stanowi prawo albo dlatego, że strony porozumiały się na temat takiego stanu rzeczy.

Czynności notarialne
Gdy mamy do czynienia z dokonywaniem czynności notarialnych naczelnym zadaniem notariusza jest czuwanie nad tym, aby prawa i tak zwane słuszne interesy stron były zabezpieczone w należyty sposób. Nie może też pozwolić na to, aby zagrożone były prawa i interesy innych stron, jeśli czynność taka miałaby nieść określone skutki prawne. Jednocześnie ma on wyjaśniać stronom, na czym polega dana czynność i jakie ma mieć dla każdej z nich implikację. Odwiedzając notariusza można mieć też pewność, że będzie on zachowywał w tajemnicy okoliczności sprawy, o której wie dlatego, że jej realizacja wchodzi w skład powierzonych mu obowiązków. Zakres czynności notarialnych możesz sprawdzić np. na stronie jednej kancelarii notarialnych: http://krakowskinotariusz.pl/czynnosci-notarialne.html

Obowiązki notariusza

Notariusz nie wykonuje czynności związanych ze swoim zawodem w miejscu przypadkowym. W zdecydowanej większości przypadków jest nim kancelaria notarialna, choć może zdarzyć się i tak, że będzie ona dokonana w innym miejscu, jeśli jej charakter przemawia za tym lub pojawią się szczególne okoliczności mające wpływ na decyzję notariusza.

Akty prawne i dokumenty

Warto też pamiętać o tym, że akty prawne przygotowane przez notariusza powinny mieć możliwie jak najjaśniejszą i najbardziej przejrzystą formę. Jeśli dokonywane są czynności notarialne, notariusz powinien też dążyć do tego, aby w należyty sposób zabezpieczone były nie tylko prawa, ale i słuszność interesów stron i innych osób związanych z daną czynnością. Notariusza zwykle kojarzymy z osobą odpowiedzialną za przygotowanie aktów notarialnych. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że odpowiada on też za doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów i przygotowywanie protestów, weksli oraz czeków.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz