Notariusz – dawniej rejent od słowa regent, czyli osoba, która była uprawniona przez monarchę do sprawowania obowiązków, gdy ten nie mógł tego robić. Obecnie notariuszy mianuje minister sprawiedliwości. Osoba taka będzie upoważniona do sporządzenia aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Taksa to opłata ustalona rozporządzeniem przez ministra. Wielkość jest związana bezpośrednio z typem czynności i wartością przedmiotu czynności.

Notariusz to płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. Pobierać będzie i odprowadzać do sądu opłaty sądowe.

Czynności notarialne sporządzane przez notariusza przyjmują formę dokumentu urzędowego. Zanim dokona się takiej czynności następuje również wcześniejszy kontakt z notariuszem czy pracownikami kancelarii, by w ten sposób potem ograniczyć czas jaki będzie potrzebny do przygotowania dokumentów.

Wymagane do sporządzania czynności notarialnej dokumenty należy dostarczyć do kancelarii przed terminem dokonania czynności, ponieważ dzięki temu będzie wykonana ich dokładana analiza. Ta analiza sprawi, że będzie można bezpiecznie dokonać czynności notarialnej. Dokumenty będzie trzeba składać w oryginalne. Notariusz dokonuje analizy ich prawidłowości, ocenia także czy będą one wystarczającą podstawą do sporządzenia czynności. Dzięki dokładnej analizie notariusz będzie mógł czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Ta procedura sprawia, że notariusz będzie mógł rzetelnie spełniać oczekiwania klientów.

Obowiązki notariusza

Notariusz będzie dokonywał następujących czynności:

- sporządza akty notarialne

- przygotowuje akty poświadczenia dziedziczenia

- sporządza poświadczenia

- doręcza oświadczenia

- przygotowuje protokoły

- sporządza protesty weksli i czeków

- przyjmuje dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe na przechowanie

- przygotowuje wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów

- przygotowuje projekty aktów, oświadczeń innych dokumentów

- przygotowuje inne czynności wynikające z ustawy.

- bezpłatnie informuje o zakresie dokonanej czynności

- dokonuje także czynności poza kancelarią, jeśli za tym przemawia jej charakter albo szczególne okoliczności.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz