Inaczej niż inni prawnicy notariusz nie świadczy usług prawniczych, ale zajmuje się dokonywaniem czynności notarialnych a więc czynności, którym strony są zobowiązane nadać formę aktu notarialnego albo same chcą to zrobić. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz ma obowiązek dbać o zabezpieczenie praw i interesów strona a także innych osób, dla których dana czynność może nieść jakieś skutki prawne.

Notariusz ma również udzielać bezpłatnie stronom wyjaśnień dotyczących danej czynności.

Czynności są dokonywane w siedzibie kancelarii, jednak można także ich dokonać w innym miejscu ze względu na konkretny charakter danej czynności albo szczególne okoliczności. Dokonuje się ich w języku polskim, istnieje możliwość dokonania w innym języku, ale musi brać wtedy w tym udział tłumacz przysięgły z danego języka. Konieczne dokumenty, które będą potrzebne do dokonania czynności należy dostarczyć do kancelarii wcześniej razem z danymi stron, których czynność będzie dotyczyć. W trakcie dokonywania czynności notariusz sprawdza tożsamość biorąc pod uwagę uznane przez prawo dokumenty tożsamości.

Jeśli chodzi o czynności notarialne można wymienić następujące rodzaje

- przygotowywanie aktów notarialnych

- przygotowanie aktów poświadczenia dziedziczenia

- poświadczenie podpisu

Obowiązki notariusza

- poświadczenie zgodności odpisu albo wyciągu z okazanym dokumentem

- poświadczenie daty okazania dokumentu

- doręczenie oświadczeń

- spisywanie protokołów

- sporządzenie protestów, weksli, czeków

- przygotowywanie wypisów, odpisów, wyciągów.

Notariusz będzie zobowiązany do zachowywania w tajemnicy wszystkich okoliczności sprawy, jakim się zajmował. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy składa zeznania przed sądem jako świadek. Za sporządzenie czynności notarialnej pobiera się wynagrodzenie w formie taksy notarialnej ustalonej przez prawo powiększonej o podatek VAT. Oryginały aktów przechowuje się w kancelarii notarialnej przez 10 lat a następnie przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych we właściwym sądzie rejonowym. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz