U notariusza można sporządzić wszelkiego rodzaju umowy, które ze względu na fakt ich notarialnego potwierdzenia będą posiadały większą moc prawną od innych ustaleń. Oznacza to w praktyce, że każde oświadczenie woli, jednostronne lub mające charakter umowy pomiędzy większą ilością stron, może skorzystać na obecności i kontrasygnacie notariusza, aby dany dokument zyskał na mocy prawnej.

Zadaniem notariusza jest po prostu wzmacnianie dokumentów i poświadczanie, że strony dokładnie rozumieją skutki spisywanego dokumentu oraz godzą się na jego obowiązywanie. Trzeba w tym miejscu jednak zauważyć, że nie zawsze mamy do czynienia z dowolnością odnośnie korzystania z pomocy notariusza. Czasami prawo wymaga formy notarialnej pod rygorem nieważności sporządzanej umowy.

Przede wszystkim, notariusz musi być obecny przy sporządzaniu umów dotyczących zmian praw własności nieruchomości. Kiedy kupujemy lub sprzedajemy nieruchomości, wyodrębniamy je, bierzemy w użytkowanie wieczyste lub przekształcamy ich prawo własności, zawsze wymagana jest forma notarialna.

Obowiązki notariusza

Forma notarialna jest niezbędna także dla prawidłowości powołania wielu spółek. Są to spółka partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Również intercyza musi być zawierana w formie notarialnej. Trzeba ponadto wiedzieć, że jeśli przy umowie w formie notarialnej jedną ze stron będzie reprezentował przedstawiciel-pełnomocnik, musi on być umocowany notarialnie.

Wymóg tworzenia umów u notariusza związany jest z tym, że notariusz dokładnie informuje o skutkach podpisywanej umowy i dokłada odpowiedniej staranności, by strony były świadome swoich działań, a ich prawa były zabezpieczone. Co więcej, umowy notarialne to najsilniejsze oświadczenia woli w prawie. Każda umowa może być ustna lub pisemna, a nawet może być zawarta w formie zwyczajowej, czyli jako powtarzające się działania. Ustalania takich form stosunków są jednak bardzo trudne, a jeśli umowa jest w formie notarialnej, nie ma żadnych wątpliwości. W przypadku najważniejszych umów, na przykład umowy sprzedaży nieruchomości, która ma od razu swój wyraz w postaci wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, forma notarialna daje gwarancję, że założenie prawdziwości ujawnionych w księdze wieczystych danych jest prawidłowe.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz