Prawo gospodarcze i handlowe to obszar prawa, który reguluje relacje między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wśród wielu aspektów tego obszaru, jednym z najważniejszych jest sposób prowadzenia spraw gospodarczych. W tym artykule omówimy, jak wygląda przebieg takiej sprawy, zgodnie z zasadami prawa gospodarczego.

Co obejmują sprawy gospodarcze?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy gospodarcze to postępowania wynikające ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dotyczą one również stosunków spółki, roszczeń związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także spraw związanych z umowami leasingu czy robotami budowlanymi. Prawo gospodarcze obejmuje więc bardzo szeroki zakres praw i obowiązków przedsiębiorców.

Wytoczenie powództwa w sprawie gospodarczej

Sprawy gospodarcze mają bardzo sformalizowane procedury. W pierwszym piśmie procesowym powód musi wskazać wszystkie twierdzenia i dowody dotyczące sprawy. W przeciwnym razie ważne dla sprawy fakty mogą zostać pominięte. Podobnie pozwany w odpowiedzi na pozew powinien przedstawić wszystkie argumenty i potwierdzające je dowody.

W postępowaniu gospodarczym, zarówno powód, jak i pozwany, są zobowiązani do podania swojego adresu e-mail. Jeżeli tego nie zrobią, ich pismo może nie zostać prawidłowo rozpatrzone.

Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów dotyczących postępowania gospodarczego.

Ile trwa postępowanie gospodarcze?

W postępowaniu gospodarczym sąd jest zobowiązany do podjęcia działań, które pozwolą na rozstrzygnięcie sprawy nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. Praktyka pokazuje jednak, że często tego typu sprawy toczą się dłużej.

Warto również pamiętać, że jeśli strony nie zawrą ugody, sprawa gospodarcza może trafić do sądu drugiej instancji. Statystyka podawana przez Ministerstwo pokazuje, że procesy gospodarcze w sądach okręgowych i rejonowych trwają średnio 2,5 roku.

Umowa dowodowa – nowość w postępowaniu cywilnym

Pewnym zabezpieczeniem przed tak długim dochodzeniem swoich praw mogą być umowy dowodowe. Wyłączają one określone dowody w postępowaniu, co ogranicza możliwości przedłużania postępowania. Wynika to z faktu, że sąd nie dopuszcza dowodu, który został wyłączony na mocy takiej umowy.

Dokument jako podstawowy dowód w postępowaniu gospodarczym

W postępowaniu gospodarczym dowód z zeznań świadków jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy gospodarczej. W pierwszej kolejności sąd analizuje więc przedstawione dokumenty i to one powinny zawierać wszystkie niezbędne dane. Warto więc na etapie współpracy między przedsiębiorcami zadbać o to, aby wszystkie ustalenia znalazły się na piśmie.

Sankcja za brak woli polubownego rozwiązania sporu

Warto pamiętać, że sąd zawsze będzie proponował polubowne rozwiązanie sprawy gospodarczej, które przyśpieszy jej zakończenie. Od stron wymaga się, aby przed złożeniem pozwu starał się polubownie rozwiązać spór. W przeciwnym razie sąd może obciążyć kosztami procesu stronę, która nie podjęła próby polubownego rozwiązania sporu przed wytoczeniem powództwa.

Pamiętaj, że prawo gospodarcze jest obszarem prawa, który jest stale aktualizowany i zmienia się w zależności od potrzeb rynku i społeczeństwa. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby uzyskać najbardziej aktualne i precyzyjne informacje.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz