Istnieją określone rygory prawne decydujące o ważności bądź nieważności określonej czynności prawnej. Czynność w świetle tych regulacji jest nieważna, między innymi jeżeli cechuje się jakąś wadą oświadczenia woli, jest sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego. O nieważności danej czynności prawnej decyduje sąd. We wprowadzanych nowych przepisach prawnych dotyczących notariatu nakłada się tymczasem na notariuszy obowiązek odmowy dokonania czynności sprzecznej z prawem i z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to konieczność dokonywania za każdym razem oceny zawieranej umowy pod kątem jej zgodności z zasadami współżycia społecznego. Tego rodzaju regulacje budzą kontrowersje w środowisku prawniczym, bowiem znacznie rozszerzają zakres odmowy sporządzenia aktów notarialnych i każą notariuszom ingerować w delikatną sferę moralności klienta. Tymczasem w opinii wielu specjalistów tego typu oceny może i powinien dokonywać sąd. Do tej pory notariusz miał obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnych gdy dotyczyły one jego samego, współmałżonka, krewnych i powinowatych. Teraz zakres odmów miałby ulec znacznemu rozszerzeniu i to o kwestie, w których nie jest łatwo o jednoznaczne rozstrzygnięcie. Może więc i lepiej byłoby tę delikatną materię zostawić w gestii organów sądowych. Projekt nowych rozwiązań jest w obecnej chwili poddany pod rozwagę Sądu Najwyższego.

notariusz

Komentarze (0)

Zostaw komentarz