Na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r., a dokładnie zgodnie z art. 1 §1 tejże ustawy, notariusz jest powoływany do dokonywania czynności notarialnych. Jedną z takich czynności jest sporządzanie aktów notarialnych.

Czym jest akt notarialny?

Dokument ten stanowi najważniejszą czynność notarialną. Sporządza się go w celu udokumentowania jakiegoś zdarzenia prawnego lub czynności prawnej, gdy ustawa wymaga takiej formy lub gdy wynika to z woli danej osoby. W przypadku, gdy dojdzie do niezachowania formy aktu notarialnego, gdy przepis wskazuje na konieczność sporządzenia tego dokumentu dla danej czynności prawnej, dana czynność uchodzi za nieważną.

Forma aktu notarialnego jest zastrzeżona przez ustawodawcę dla m.in. dla czynności prawnych takich jak:

- oświadczenie darczyńcy w umowie darowizny (art. 890 k.c.),

- umowa o dział spadku obejmującego nieruchomość (art. 1037 §2 k.c.),

- umowa majątkowa małżeńska (art. 47 §1 k.r.o.),

- umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu (art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali).

Ponadto, ustawodawca wymaga, by dokumenty sporządzone przez notariusza, w tym oczywiście akty notarialne, były zrozumiałe i przejrzyste. Zrozumiałe czyli, zgodnie z art. . 80 §1 ustawy Prawo o notariacie, prezentujące treść dokumentu w sposób przystępny dla osoby nieposługującej się językiem prawniczym.

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym. Co więcej, pełni on również rolę zabezpieczającą – notariusz stoi na straży interesów stron, a także osób trzecich (nieuczestniczących w czynności).

Akt notarialny

Akt notarialny możemy podzielić na następujące części:

– komparycja (miejsce i data zawarcia aktu, dane stron, imię, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza);

– treść aktu;

– część dotyczącą opłat związanych z daną czynnością;

– stwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu;

– podpisy osób stawających oraz notariusza.

Akt notarialny powinien zawierać również:

- oświadczenia stron, razem z powołaniem się na okazane przy akcie dokumenty,

- stwierdzenie (na żądanie stron) faktów oraz wszystkich istotnych okoliczności, które miały miejsce podczas spisywania dokumentu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz