Do czynności prawnych, których podjęcie wymaga spisania aktu notarialnego, należą między innymi przeniesienie własności nieruchomości, zrzeczenie się dziedziczenia, uchylenie takiego zrzeczenia, statut spółki komandytowo-akcyjnej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także status spółki akcyjnej.

To tylko kilka przykładów, warto więc na przyszłość zapoznać się ze specyfiką aktów notarialnych. To szczególna forma dokumentu, sporządzana zgodnie z wolą stron, lub gdy wymaga tego prawo. Jeśli prawo tak stanowi, a akt nie zostanie sporządzony, czynność prawna będzie nieważna.

Co powinno się znaleźć w treści?

- Dane dotyczące czasu zawarcia – dzień, miesiąc, rok, niekiedy godzina rozpoczęcia i podpisania, a także miejsce zawarcia aktu,

- imię, nazwisko i adres siedziby notariusza lub imię i nazwisko jego zastępcy,

- dane osób fizycznych, osób prawnych lub podmiotów prawnych biorących udział w czyhnopści8 prawnej – imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsca zamieszkania, adresy siedzib, także pełnomocników lub obecnych osób,

- oświadczenia stron z powołaniem na dokumenty,

- stwierdzenie faktów, okoliczności, które zaszły przy sporządzaniu aktów, jeśli strony tego żądają,

- stwierdzenie, że dokument odczytano, przyjęto i podpisano,

- podpisy wszystkich biorących udział osób,

- podpis samego notariusza.

Podpisanie aktu notarialnego

Jeśli w akcie uczestniczy ktoś, kto nie umie lub nie może pisać, notariusz zawiera informację, e osoba to nie podpisała aktu i wyjaśnia, dlaczego. Akt notarialny powinien także zawierać stwierdzenia zawarte w ustawie Prawo o notariacie, oraz treści prawne istotne dla dokonywanej czynności prawnej. Prawidłowe spisanie aktu, zawarcie w nim wszelkich informacji, a także dopilnowanie przebiegu jego podpisywania i odczytywania należą do obowiązków i kompetencji notariusza.

Odczytanie aktu notarialnego

Zanim strony podpiszą akt notarialny, powinien on zostać głośno odczytany przez samego notariusza lub inną osobę, jednak w obecności notariusza. Po tym, jak akt zostanie już odczytany (razem z załącznikami, jeśli ktoś tego zażąda), notariusz musi się upewnić, że osoby zebrane i biorące udział w danej czynności słuchały i rozumieją treść aktu, a także nie zgłaszają do niego żadnych uwag i sprzeciwów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz