Izbę notarialną stanowić będą wszyscy notariusze, którzy prowadzą kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedzibą izby będzie siedziba sądu apelacyjnego. Obecnie funkcjonuje dziesięć izb notarialnych w: Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Organy Izby notarialnej to:

- walne zgromadzenie notariuszy izby

- rada izby

Walne Zgromadzenie Notariuszy

Jest to najwyższa władza każdej izby, w jego obradach uczestniczyć będą wszyscy notariusze, którzy mają siedzibę kancelarii na obszarze właściwości danej izby. Walne zgromadzenie może być zwyczajne zwoływane raz w roku w pierwszym jego kwartale przez radę izby albo nadzwyczajne, które zwoływane będzie przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie uchwały rady izby bądź też na wniosek jednej piątej ogólnej liczby notariuszy w danej izbie.

Reprezentowanie izby notarialnej

To jakie kompetencje ma walne zgromadzenie będzie wynikać z artykułu 30 prawa o notariacie. Jednak przepis ten nie będzie stanowił katalogu zamkniętego. Dzięki się je na uprawnienia stanowiące, między innymi wyborcze oraz kontrolno – opiniujące. Wszelkie rozstrzygnięcia jakie zapadają przez walne zgromadzenie to uchwały, które podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków izby. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym bądź tajnym, przy czym wyborów, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego, dokonuje się zawsze głosowaniem tajnym.

Rada Izby

Rada izby to organ, który ma zadanie wykonawcze i zarządzające. Należy do niej prezes, wiceprezes oraz członkowie wybierani przez walne zgromadzenie na trzy lata. Liczebność rady będzie uzależniona od tego jak dużo notariuszy należy do danej izby. Jest to dokładnie określone ustawą. Rada będzie podejmować decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W radzie, gdy wynik będzie równy decydujący głos ma prezes.

Rada izby będzie reprezentowana przez prezesa, jednak do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych musi współdziałać prezes lub wiceprezes z jednym członkiem rady. Poszczególne kompetencje również określane są ustawą.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz