Czy notariusz może odmówić sporządzenia umowy w sytuacji, gdy klient chciałby zbyć prawo wieczystego użytkowania, ale nie jest ono jeszcze udokumentowane w księdze wieczystej? Zarówno osoba, która chce zbyć prawo wieczystego użytkowania, jak i nabywca, dogadali się względem transakcji, nabywca nie żąda wpisu do księgi wieczystej. W oparciu o jakie przepisy notariusz może odmówić sporządzenia takiej umowy? A jeżeli ma do tego pełne prawo, to czy klient może złożyć zażalenie na tę decyzję? Na początku warto zaznaczyć, że każdy notariusz jest zobowiązany działać ściśle według specjalnej ustawy – Prawa o notariacie.

Zawarte są w niej wszelkie reguły postępowania notariusza, m.in. jest zapis, że sporządzane akty muszą być w pełni zrozumiałe dla stron, że notariusz musi czuwać nad dobrem interesów stron, że nie może on dokonywać aktów prawnych wobec siebie ani swoich krewnych, itp. Najważniejszym dla tego przypadku jest jednak zapis z art. 81, traktujący o tym, że notariusz musi działać ściśle według funkcjonującego prawa. Musi zatem odmówić wykonania czynności, które są z nim niezgodne. Dlatego też, w opisanej tu sytuacji, notariusz miał pełne prawo odmówić sporządzenia umowy. Ponadto notariusz jest zobligowany do udzielenia pouczenia o prawie i sposobie zażalenia osobie, której wykonania czynności odmówił. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni do odpowiedniego wydziału sądu okręgowego za pośrednictwem samego notariusza. Notariusz jest zobligowany do wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie i razem z zażaleniem przedstawienia go sądowi.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz