Izba notarialne to zawsze zgromadzenie notariuszy, którzy prowadzą swoją kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedziba izby znajduje się w mieście, gdzie znajduje się sąd apelacyjny. Obecnie mamy 10 działających izb notarialnych w: Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Jakie organy ma izba notarialna

- walne zgromadzenie notariuszy izby

- rada izby

Walne zgromadzenie notariuszy

Jest to zawsze najwyższa władza każdej izby a w obradach biorą udział wszyscy notariusze, którzy mają siedzibę kancelarii na danym obszarze. Walne zgromadzenie może być zwoływane w formie zwyczajnej raz w roku w pierwszym kwartale przez radę izby albo nadzwyczajne przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie uchwały rady izby albo na wniosek jednej piątej ogólnej liczby notariuszy w danej izbie.

Kancelaria notarialna

To co może dokonywać walne zgromadzenie wynika bezpośrednio z artykułu 30 prawa o notariacie. Przepis ten nie określa jednak w zamkniętym katalogu tych czynności. Ogólnie dzieli się te uprawnienia na stanowiące jak działania wyborcze oraz kontrolno – opiniujące. Wszystkie rozstrzygnięcia jakie będą dokonywane zapadają w formie uchwały. Podejmuje się takie uchwały zawsze większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków izby. Uchwały mogą być także podejmowane w głosowaniu jawnym albo tajnym przy czym wybory poza wyborem przewodniczącego są wykonywane zawsze w głosowaniu tajnym.

Rada Izby

Rada izby to organ, który realizuje działania wykonawcze oraz zarządzające. Zalicza się do niej prezes, wiceprezes, członkowie, którzy wybierani są przez walne zgromadzenie na okres trzech lat. Liczebność rady uzależniona jest od tego jak wielu notariuszy ma dana izba. To dokładnie określać będzie ustawa. Rada podejmować może decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków. W radzie, gdy wynik jest równy decyzję podejmuje prezes. Rada reprezentowana jest przez prezesa, jeśli jednak mają być podejmowane decyzje majątkowe należy do złożenia oświadczenia woli mieć działanie prezesa albo wiceprezesa w połączeniu z członkiem rady.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz