Cały szereg czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości, darowizna czy przeniesienie praw własności, wymaga wizyty u notariusza i sporządzenia aktu notarialnego. Wiąże się to z określonymi kosztami, ale też z drugiej strony, oszczędza nam niekiedy wiele czasu i trudności, ceduje bowiem na notariusza część związanych z tym obowiązków. Przykładem może być głośna ostatnio sprawa dodatkowych opłat za skierowanie w imieniu klienta, a więc niejako w jego zastępstwie, wniosku o wpis do księgi wieczystej. Ustawa nakłada bowiem na notariuszy obowiązek kierowania takiego wniosku za każdym razem, kiedy w sporządzanym przez niego akcie notarialnym zawarta jest czynność przeniesienia, zmiany, ustanowienia prawa lub zrzeczenia się prawa zapisanego w księdze wieczystej. Dotyczy to również sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przeniesieniem własności nieruchomości, nawet jeśli ta nieruchomość nie posiada księgi wieczystej. We wszystkich przypadkach notariusz musi sporządzić wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, a następnie przesłać odpowiedniemu sądowi wypis z aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej i dokumentami stanowiącymi podstawę tego aktu w ciągu trzech dni. Wobec takiego obowiązku nałożonego na notariuszy mocą ustawy, wyrażają oni przekonanie, że przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Kwestia okazała się na tyle problematyczna, że obecnie jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz