Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Co więcej, siedziba kancelarii notarialnej (a więc miejscowość, w której dany notariusz będzie prowadził działalność; miejscowość, a nie dokładny adres!) również jest wyznaczana przez Ministra.

Pierwotnie urząd notariusza nazywany był urzędem rejenta. Nazwa ta jest obecnie coraz rzadziej stosowana, aczkolwiek nie jest ona martwa – funkcjonuje jeszcze w Warszawie oraz na południu Polski.

Kto może zostać notariuszem?

Pierwszy warunek to ukończenie studiów prawniczych. Kolejny – odbycie aplikacji notarialnej oraz zaliczenie państwowego egzaminu notarialnego. Po zdaniu egzaminu można pełnić funkcję zastępcy notarialnego lub złożyć wniosek o powołanie na stanowisko notariusza.

Praca notariusza

Notariusze, w przeciwieństwie do innych prawników (adwokatów, radców prawnych czy np. doradców podatkowych), nie wykonują usług a dokonują czynności notarialnych. Jest to regulowane ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Zgodnie z dokumentem, notariusz jest powoływany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i jednocześnie korzysta z ochrony jako tzw. funkcjonariusz publiczny. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Obowiązki notariusza

Notariusz jest zobowiązany do tzw. tajemnicy zawodowej. Innymi słowy, nie może on informować osób trzecich, niezwiązanych ze sprawą, o okolicznościach spraw, z którymi się zaznajomił w efekcie wykonywania czynności notarialnych. Ten sam zakaz dotyczy udostępniania informacji przekazywanych drogą telefoniczną czy mailową.

Czynności notarialne są dokonywane w języku polskim. Istnieje jednak możliwość, iż notariusz, na żądanie strony, dokona tej czynności dodatkowo w języku obcym. Dokument taki musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy osoba biorąca udział w czynnościach jest obcokrajowcem, a do czynności nie dołączono przekładu na język znany danej osobie, akt notarialny lub inny dokument) musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego danego języka.

Podczas dokonywania czynności notarialnych notariusze muszą zabezpieczać prawa i słuszne interesy stron, a także innych osób, dla których określona czynność notarialna może mieć skutki prawne.

Notariusze czuwają nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego w Polsce. Notariusz, wskutek swojego działania, może zapobiec powstaniu wielu sporów sądowych, dlatego mówi się, że działalność notariatu ma charakter prewencyjny.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz