Notariusz przede wszystkim zajmuje się przygotowywaniem aktów notarialnych. Czynności jakie dokonywane są przez notariusza mają formę dokumentu publicznego. Dlatego będzie on mógł używać pieczęci urzędowej, na której znajduje się wizerunek orła – godło państwowe. To element, który daje rękojmię wiary publicznej. Za wykonanie czynności notarialnych pobierać będzie honorarium.

Kim jest notariusz?

Notariusz dawniej był nazywany rejentem – od słowa regent, które oznaczało osobę, która sprawowała władzę w imieniu monarchy, w momencie gdy nie mógł on wykonywać swoich obowiązków. Obecnie notariuszem będzie zawsze prawnik, który jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości, który będzie wyznaczał siedzibę dla jego kancelarii. Mimo, że Notariusz nie jest funkcjonariuszem publicznym będzie korzystał z ochrony jaka im przysługuje. Wywiera on pewien wpływ na czynności prawne stron po to, by w przyszłości nie wynikał z nich spór prawny. Można tutaj mówić o pewnej prewencji jurysdykcyjnej, którą może sprawować.

Notariusz dokonuje następujące czynności:

- przygotowuje akty notarialne

- przygotowuje poświadczenia

- dostarcza oświadczenia

- przygotowuje protokoły

- sporządza protesty weksli i czeków

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe

- sporządza wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów

- przygotowuje na żądanie stron projekty aktów

- sporządza inne czynności prawne, które przewidziane są przez ustawę o notariacie

Usługi notarialne

Powyższy katalog nie będzie zamknięty, co będzie oznaczać, że notariusz może wykonywać również inne czynności, na które pozwalać mu będzie prawo o notariacie. Notariusz będzie sporządzał akt notarialny jeśli tego wymagać będą przepisy prawa albo taka będzie wola stron. Niektóre dokumenty dla swojej ważności zawsze muszą być przygotowywane przez notariusza.

Między innymi forma aktu notarialnego jest przewidziana dla

- pełnomocnictwa, które udzielane jest do czynności prawnej, która wymaga formy aktu notarialnego.

- umowy o przeniesieniu własności nieruchomości i umowy przenoszącej własność w wykonaniu istniejącego zobowiązania

- umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, o przedłużenie użytkowania wieczystego i umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste

- oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz