Akt notarialny jest to szczególna forma dokumentu urzędowego, która ma za zadanie potwierdzić dokonanie czynności prawnej, jeśli tego wymagają przepisy prawa albo taka będzie wola stron. Dzięki temu zapewniana ma być pewność a także bezpieczeństwo obrotu prawnego. Sporządzany będzie przez notariusza, ewentualnie przez polskiego konsula, jeśli posiada pisemne upoważnienie wydane przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. To w jaki sposób będą tworzone akty notarialne jest opisane w ustawie Prawo o notariacie.

Z czego składa się akt notarialny?

Każdy akt notarialny powinien zawierać dzienną datę sporządzenia aktu, ewentualnie na żądanie stron może być również oznaczona godzina i minuta podpisania aktu. Data zapisywana jest zarówno cyfrowo jak i słownie. Powinno nastąpić oznaczenie miejsca sporządzania aktu, dane dotyczące notariusza, a jeśli akt został sporządzony przez zastępcę również jego imię i nazwisko. Należy również umieścić dane osób biorących udział w akcie – imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, ewentualnie jeśli chodzi o osoby prawne również dane ich dotyczące. Jeśli strona występuję przez przedstawiciela albo pełnomocnika również jego dane. Oprócz tego oświadczenia stron, stwierdzenie faktów i okoliczności jakie następują przy sporządzaniu aktu. Notariusz musi zastosować dopisek odnośnie tego, że akt został odczytany, przyjęty oraz podpisany. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien upewnić się, że występujące strony znają i rozumieją treść a także znaczenie aktu oraz, że jest on zgodny z ich wolą. Oczywiście muszą się znaleźć także podpisy osób biorących udział w akcie oraz podpis notariusza, znaleźć się powinna oprócz podpisu także pieczęć z godłem państwowym. W lewym górnym roku znajduje się numer Repertorium, pod którym w danej kancelarii sporządzony jest akt notarialny. Na środku dokumentu znajduje się tytuł Akt notarialny. Jeśli akt notarialny jest na dwóch lub więcej stronach to poszczególne arkusze muszą być numerowane, parafowane oraz połączone. W akcie znajduje się również informacja o tym jakie opłaty zostały pobrane między innymi informacja o wysokości taksy notarialnej.

Co nie może się znaleźć na akcie notarialnym

W akcie notarialnym nie mogą mieć miejsca żadne wywabiania, wyskrobywania. Wolne miejsce powinno być przekreślone a ewentualne poprawki będzie trzeba także omówić na końcu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby, które biorą udział w danej czynności albo przed złożeniem podpisu przez notariusza. Jeśli poprawka będzie dotyczyć aktu, który nie jest podpisywany przez strony. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w taki sposób, by dało się je odczytać a przekreślanie należy na końcu aktu również opisać, zanim zostaną złożone podpisy. Przekreślenia, jeśli nie zostaną na końcu umówione są traktowane jako niedokonane. Dlatego każdy element aktu prawnego musi być rzeczywiście przemyślany, dopracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo o notariacie, która będzie nakładać określone obowiązki.