Kto to jest asesor notarialny? Jakie są jego kompetencje – takie same jak notariusza? Czy może on sporządzać wszystkie czynności prawne?

Zdarza się, że w kancelarii notarialnej akt notarialny albo inne czynności są wykonywane przez asesora notarialnego. Mają taką samą moc prawną, ponieważ zamiast notariusza może je wykonać jego zastępca.

A za zastępcę uważa się: asesora notarialnego, emerytowanego notariusza. Kim zatem jest asesor? Jest to osoba po zdaniu egzaminu notarialnego, pełniąca obowiązki notariusza na mocy prawa uzyskanego od Ministra Sprawiedliwości.

Zadania należące do asesora

Aplikant notarialny uczy się zawodu przez 2 lata. W tym czasie sporządza umowy, poświadczenia, akty i dokumenty. Jest obecny podczas rozmów z klientami i jednocześnie przygotowuje się do egzaminu notarialnego. W tym samym czasie ma praktykę w sądzie podczas spraw cywilnych i wieczystoksięgowych.

Asesor notarialny ma prawo zastąpić notariusza, kiedy ten jest nieobecny w kancelarii. Może też wykonywać za niego czynności notarialne, wspomniane wyżej. A jeśli notariusz jest w kancelarii, to asesor przygotowuje dane do dokumentów, projekty i poświadczenia. Kiedy notariusz jest obecny, asesor może się zapoznawać z dokumentami klientów i może ich umawiać na spotkania.

Zadania asesora notarialnego

Obowiązki notariusza

Asesor wykonujący powierzone mu zadania, musi w sposób należyty zabezpieczać prawa i interesy stron, a także tych osób, dla których sprawa może skutkować jakimiś czynnościami prawnymi.

Obowiązki asesora (takie same jak notariusza):

• udzielanie stronom wyjaśnień, jeśli chodzi o prowadzone czynności,

• pouczanie o uprawnieniach urzędu skarbowego, które odnoszą się do wartości przedmiotu czynności, do podstawy prawnej i sposobu obliczania opłaty skarbowej, a także podatku od darowizny i sytuacji, w których nie podejmuje się ich poboru.

Funkcje zastępcy notariusza

Wszystkie akty i dokumenty notarialne muszą być tak przygotowywane, aby były jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe. Jednak często zdarza się tak, że wymogi prawne co do danej czynności sprawiają, że strony nie mogą zrozumieć konkretnej treści albo wyobrażają sobie jej znaczenie inaczej, mają inne oczekiwania. Wtedy właśnie asesor zobowiązany jest wytłumaczyć sens i skutki wszystkich zapisów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz