PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo to forma oświadczenia woli, która będzie upoważniać do działania w imieniu danej osoby dla danego podmiotu, by wykonywał określone czynności. Czynność dokonana przez pełnomocnika wywołuje takie skutki dla mocodawcy jakby sam jej dokonał. Jest to instytucja prawna, która jest często wykorzystywana w praktyce. Jednak ze względu na szeroki zakres zastosowania mogą być takie sytuacje, gdy udzielenie wymaga formy szczególnej: pisemnej, notarialnej, z podpisem poświadczonym przez notariusza.

FORMA PISEMNA

To najpowszechniejsza i najprostsza forma pełnomocnictwa. Tutaj mocodawca może dokładniej i bez wątpliwości określić zakres umocowania, rodzaj pełnomocnictwa i osobę pełnomocnika. Wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niektóre podmioty czasem kwestionują umocowanie, gdy nie ma pewności czy pod pełnomocnictwem podpisała się rzeczywiście osoba, która jest reprezentowana.

FORMA PISEMNA Z PODPISEM NOTARIALNIE POŚWIADCZONYM

To forma szczególna, w której mocodawca decyduje o treści, ale podpis pod dokumentem składa się w obecności notariusza. Jego powaga będzie potwierdzać dane osoby, która udziela pełnomocnictwa. W ten sposób właściwie znacząco zmniejsza się prawdopodobieństwo sfałszowania podpisu mocodawcy.

Forma pełnomocnictwa

FORMA AKTU NOTARIALNEGO

Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W takim wypadku notariusz nie tylko poświadcza podpis mocodawcy, ale również redaguje bądź uczestniczy w redagowaniu treści, tak by spełniało prawem wymagania, odpowiednio służyło celowi dla którego będzie udzielane. Taką formę można stosować, gdy prawo tego nie wymaga albo niekiedy trzeba właśnie ze względu na wymogi stawiane przez prawo.

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Wprost z prawa cywilnego wynika, że udzielone pełnomocnictwo w każdej chwili może być odwołane. Nie musi być odwołane w takiej samej formie, w jakiej zostało przygotowane.

WSKAZÓWKI

Przed dokonaniem czynności notariuszowi będzie trzeba podać konkretne informacje. Potrzebne będą dane mocodawcy, dokument tożsamości, jeśli firma będzie potrzebny numer rejestru. REGON, NIP. Konieczne będzie także przedstawienie danych pełnomocnika z adresem, PESEL-em. Należy również przygotować informacje, które będą związane z tym jak wyglądać będzie zakres pełnomocnictwa, do jakich czynności będzie udzielone. Jeśli pełnomocników będzie kilku trzeba określić czy mogą działać wyłącznie razem, czy każdy samodzielnie. Konieczne jest także określenie informacji czy będzie to pełnomocnictwo na czas określony czy do odwołania.