Ten wpis będzie dotyczył prawa cywilnego i takiej instytucji, która wykorzystywana jest w codziennym obrocie prawnym. Chodzić będzie o pełnomocnictwo z uwzględnieniem jednego rodzaju szczególnego jakim jest pełnomocnictwo ogólne.

Jest to jednostronna czynność prawna, w której jedna osoba udzielająca pełnomocnictwa zwana Mocodawcą upoważniać będzie Pełnomocnika, osobę która będzie reprezentować Mocodawcę do działania w jego imieniu oraz na jego rzecz.

Rodzaje pełnomocnictwa

W Polskim prawie wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa

- ogólne,

- rodzajowe do czynności określonego rodzaju

- szczególne do konkretnej czynności prawnej

Pełnomocnictwo ogólne

Będzie ono obejmować umocowanie do czynności zarządu zwykłego jak odbiór listów, ale już nie do sprzedaży np. samochodu. Najczęściej takie pełnomocnictwo ogólne zostaje udzielone razem z rodzajem, wtedy określa się dokładnie zakres spraw do jakich upoważnia. W ten sposób tworzone będzie pełnomocnictwo o najszerszym zakresie umocowania do działania. Powinno być ono udzielane na piśmie, jednak coraz częściej niektóre instytucje państwowe wymagają, by pełnomocnictwo było udzielane w formie aktu notarialnego dla ogólnego, albo przynajmniej z poświadczeniem podpisu przez notariusza.

Istota pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo ogólne – kto powinien być u notariusza, by go udzielić?

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczna jest jedynie obecność Mocodawcy, gdyż to on będzie go udzielał. Pełnomocnik nie musi się stawić. Aby przygotować pełnomocnictwo ogólne w formie aktu notarialnego należy mieć dane Mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny. Ważny musi być dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport bądź karta pobytu. Koniecznie trzeba podać podobne dane pełnomocnika i ewentualnie określić istnienie pokrewieństwa w celu wykazania możliwego zwolnienia z opłaty skarbowej. Dalej trzeba również określić zakres pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo ogólne w formie z podpisem Mocodawcy poświadczonym przez notariusza jest przygotowywane na bieżąco i wcześniej nie przygotowuje się tekstu pełnomocnictwa u notariusza. Dlatego konieczne będzie do niego stawienie się w kancelarii przez Mocodawcę z ważnym dokumentem tożsamości po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny spotkania, wcześniejsze przygotowane muszą być przez mocodawcę dane Pełnomocnika, informacje o pokrewieństwie.

W jakich sytuacjach warto sporządzić pełnomocnictwo ogólne?

Najczęściej pełnomocnictwa ogólnego udziela się w momencie, gdy Mocodawca wyjeżdża za granicę na dłuższy okres czasu, w sytuacji choroby, która utrudniać będzie poruszanie się i wychodzenie z domu, gdy brakuje czasu na załatwienie spraw związanych z załatwianiem spraw w urzędach, bankach.