Zadaniem notariatu w Polsce ma być zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i zgodności z obowiązującym prawem. Notariat w Polsce organizowany jest w ramach samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu opisuje ustawa Prawo o notariacie. W zakresie wykonywanych uprawnień notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Na notariuszu ciąży również obowiązek o charakterze publicznoprawnym, gdyż w zakresie określonym przepisami pobiera on również i odprowadza podatki i opłaty sądowe. Okoliczności związane z dokonywaniem czynności notarialnych są objęte tajemnicą, z której zwolnienie jest tylko w określonych okolicznościach.

Samorząd notarialny w naszym kraju to izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna

Izbę notarialną tworzą notariusze, którzy prowadzą kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. W naszym kraju mamy obecnie 11 izb w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. I izbach mamy organy: notariusz izby i rada izby notarialnej. To one zajmują się między innymi dokonywaniem kontroli nad działalnością wszystkich notariuszy, którzy do danej izby będą należeli.

Zawód notariusza

Krajowa Rada Notarialna

Nadzór nad działalnością notariuszy prowadzi Minister Sprawiedliwości. Na obszarze właściwej izby jest także nadzór w postaci rady izby. W charakterze krajowym funkcjonuje Krajowa Rada Notarialna. Aplikantem notarialnym może być taka osoba, która posiada polskie obywatelstwo oraz ma prawa cywilne i obywatelskie. Ma nieskazitelny charakter i może dać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu.

Powinna mieć ukończone studia prawnicze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuł magistra albo studia zagraniczne, które w Polsce są uznane. Konieczne jest także uzyskiwanie pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego. Aplikacja trwa 2,5 roku i kończy się egzaminem. Po jego zdaniu można zostać asesorem notarialnym i z czasem pełnić obowiązki notariusza po wykonanej wcześniej praktyce.