Przepisy dają obecnie możliwość osobom niepełnosprawnym podpisać u notariusza umowę, również umowę kupna czy sprzedaży mieszkania. Musza być w tej sytuacji zachowane odpowiednie wymogi. Skutkiem niedochowania tych wymogów przez notariusza może być unieważnienie umowy kupna albo sprzedaży mieszkania, która zawarta jest przez osobę niepełnosprawną. Prawo o notariacie określa nam procedurę postepowania, gdy przed notariuszem pojawi się osoba niewidoma, głucha czy głuchoniema. Również osoby, które nie umieją pisać lub nie mogą pisać ze względu na niepełnosprawność. Warto wiedzieć jak wygląda taka procedura

Jeśli u notariusza stawia się osoba, która jest głucha albo głuchoniema notariusz musi przekonać się, że ta osoba będzie dokładnie znała i rozumiała treść czynności jaka będzie dokonana. Może do tej czynności powołać biegłego. Jeśli osoba jest niewidoma, głucha, niema czy głuchoniema to notariusz powinien powołać do czynności wskazaną przez nią zaufana osobę i jednocześnie uprzedzić o tym zainteresowane osoby. Tak jak stwierdza Sąd Najwyższy nie ma w ustawie prawo o notariacie definicji osoby niewidomej. Chodzi tutaj jednak o osobę, która dotknięta jest utratą wzorku czy znaczącym zaburzeniem widzenia, niezależnie od czasu, przyczyny powstania tego upośledzenia. Dotyczy to niewidomych, inwalidów wzorku, niewidzących od urodzenia czy ociemniałych a więc tych, którzy wzork utracili w wieku późniejszym.

Podpis w formie odcisku palca

Procedura dla osób niemogących pisać

Przepisy prawa o notariacie regulują również procedurę postępowania z udziałem osoby, które nie umieją albo też nie mogą pisać. W takiej sytuacji osoba ta powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca. Obok odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby, która nie umie pisać albo nie może i umieści tam podpis. Notariusz powinien uczynić stosowną wzmiankę na dokumencie, w kwestii dotyczącej tego, że treść dokumentu notarialnego znana jest osobie niewidomej, głuchej czy niemej. Należy także dokonać uprzedzania osób zainteresowanych o powołaniu osoby zaufanej na życzenie osoby niewidomej, głuchej bądź niemej. Powinien dokonać również dopisku o tym, że istnieje niemożliwość złożenia podpisu.

Skutki naruszenia przepisów przez notariusza

Jeśli notariusz nie dopełni wskazanych wymogów to przy zawieraniu umowy kupna bądź sprzedaży mieszkania to będzie można doprowadzić do tego, że umowa zostanie unieważniona. W 2001 roku Sąd Najwyższy orzekl, że nieważny jest testament osoby głuchej albo głuchoniemej, jeśli w trakcie sporządzania przez notariusza dokumentu nie pojawiła się tam wzmianka o tym, że jest przekonany o tym, że treść czynności prawnej jest dla tej osoby znana i zrozumiała. Dlatego notariusz, musi przykładać szczególną wage, by rzeczywiście dokonać dokładnego sprawdzenia wszystkich kwestii związanych wymogami jakie stawia prawo by taka czynność została uznana za ważną. Na szczęście notariusze jako profesjonaliści najczęściej nie mają problemu z tym, by na te wymogi prawa odpowiedzieć i dokonywane tam czynności najczęściej nie są obarczone wadą.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz