Weksel własny najczęściej jest spotykany w obrocie i polega na tym, że jego wystawca zobowiązuje się do zapłaty względem określonej sumy. Weksel trasowany będzie poleceniem skierowanym przez dłużnika do osoby trzeciej, w którym dłużnik będzie zlecał tej osobie zapłatę oznaczonej sumy na naszą rzecz.

Z wekslem łatwiej

Jeśli mamy weksel podpisany przez dłużnika, odzyskanie należności będzie łatwiejsze, szybsze. Postępowanie w tej sytuacji będzie uzależnione od tego czy dochodzi się należności od wystawcy weksla czy innych osób, które były zobowiązane do zapłaty długu. Jednak każdorazowo będziemy składać pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym.

Takie postępowanie będzie szybsze oraz tańsze od postepowania zwykłego. Dodatkowo zaraz po otrzymaniu nakazu zapłaty można będzie zwracać się do komornika, by zajął majątek dłużnika. Jeśli natomiast chcemy uzyskać pieniądze od innych osób niż wystawca weksla przed podjęciem działań będzie trzeba także oprotestować go u notariusza.

W sytuacji, gdy nasz dłużnik nie spłaca w terminie należnej sumy, sposób postępowania z wekslem zależy od tego od kogo będzie się uzyskiwać należność. W przypadku, gdy będzie to wystawca weksla lub jego poręczyciel, mamy prawo zwrócić się bezpośrednio do sądu po upływie terminu płatności. Tak samo jak wystawca weksla tak samo również osoba, która jest poręczycielem będzie zobowiązana do tego, by wypłacić należność. Jeśli sa to inne osoby zobowiązane do zapłaty należności przed wystąpieniem do sądu należy przedstawić weksel do zapłaty i oprotestować go u notariusza. Należy pamiętać, że indosant może swoją odpowiedzialność za zapłatę sumy wskazanej na wekslu wyłączyć.

jeśli dochodzimy należności w sadzie gospodarczym czyli obie strony są przedsiębiorcami zanim wystąpimy do sadu musimy wezwać dłużnika do zapłaty, czyli poinformować go, że jeśli kwota nie będzie uiszczona w określonym terminie wystąpi się na drogę sądową. Trzeba dokonać tego w formie pisemnej, by później było można udowodnić w sądzie, że była próba ugodowego rozwiązania problemu.

Należności z weksla

Pierwsza czynnością jakiej musimy dokonać, by skutecznie dochodzić w sadzie swoich pieniędzy z weksla będzie trzeba przedstawić go dłużnikowi do zapłaty. Czynność ta będzie polegać na okazaniu go w określonym czasie i miejscu oryginału weksla osobie, która będzie zobowiązana do zapłaty. Weksel musimy przedstawić wszystkim zobowiązanym do zapłaty sumy wekslowej, jeśli chcemy od nich dochodzić należności. Ponadto, od momentu przedstawienia weksla do zapłaty możemy żądać odsetek, jeśli dłużnik odmówił spłaty należności.

Jeśli nie przedstawimy weksla do zapłaty w sposób prawidłowy np. w niewłaściwym miejscu albo czasie, utracimy prawa wekslowe do zwrotnie zobowiązanych. Zwrotnie zobowiązani to wszyscy, od których możemy domagać się zapłaty sumy wskazanej na wekslu z wyjątkiem wystawcy weksla i tych, którzy poręczyli za wystawcę.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz