Księgi wieczyste są niezbędne, by móc ustalić stan prawny danej nieruchomości. Są one urzędowym rejestrem praw związanych z nieruchomością oraz zapewniają bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki istnieniu Ksiąg mamy szansę otrzymać wiarygodne informacje o prawach przysługujących danym osobom w odniesieniu do jakiejś nieruchomości.

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych (odpowiednio wg miejsca położenia nieruchomości). Każda z ksiąg ma wersję elektroniczną, a także akta księgi wieczystej, a więc zbiór dokumentów, które służą jako baza wiedzy dla wersji komputerowej dokumentów.

Stan prawny ksiąg wieczystych jest regulowany przez ustawę o Księgach wieczystych i hipotece z 1982r. oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Poniżej zaprezentowane są podstawowe zasady dotyczące ksiąg wieczystych:

- zasada jawności – oznacza ona, że każdy może zapoznać się z zawartością danej księgi wieczystej; zasada ta nie dotyczy akt księgi wieczystej; do akt mają dostęp jedynie osoby mające interes prawny lub notariusz,

- zasada domniemania zgodności z rzeczywistym stanem prawnym – przyjmuje się jako pewnik, iż ujawniony w księdze stan prawny jest z godny z rzeczywistym, chyba że zostanie udowodnione co innego,

- zasada rękojmi wiary publicznej – przykładowo, gdy kupiliśmy nieruchomość os osoby zapisanej w księdze wieczystej jako „właściciel”, to w sytuacji gdy nie była ona właścicielem, my nadal posiadamy prawo własności do nieruchomości,

- zasada pierwszeństwa praw wpisanych nad niewpisanymi w księdze wieczystej.

Księga wieczysta składa się z czterech działów i okładki. W każdym z działów są rubryki, które są podzielone na podrubryki, pola, a nawet podpola oznaczone kolejnymi numerami (np. 0.2.3.1). Poszczególne informacje umieszcza się w odpowiednich rubrykach i polach. Księgi wieczyste różni jedynie treść wpisów.

Informacje prawne

Księgi wieczyste składają się z działów:

a) Dział I dzieli się na 2 części: I-O i I-Sp.

Dział I-O (Oznaczenie Nieruchomości) – w tym miejscu opisuje się dane geodezyjne i adresowe nieruchomości (miejsce położenia nieruchomości, numer działki, dla lokalu – rodzaj, liczbę pomieszczeń itd.),

Dział I-Sp (Spis Praw)– w tym dziale spisane są prawa związane z własnością, tzn. prawa jakie przysługują właścicielom (bądź wieczystym użytkownikom) danej nieruchomości.

b) Dział II – Własność,

Dział ten związany jest z oznaczeniem właściciela/i lub użytkownika wieczystego; w przypadku lokali może być to również osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu); w dziale tym, w przypadku właścicieli, wpisuje się wielość udziałów przysługującą poszczególnym właścicielom.

c) Dział III – Prawa i roszczenia - znajdują się tu informacje o wszelkiego rodzaju prawach i roszczeniach.

d) Dział IV -Hipoteka – znajdziemy tu wpisy dotyczące hipotek (jeśli jest hipoteka, to na jaką kwotę, z jakiego tytułu i na czyją rzecz).

Komentarze (0)

Zostaw komentarz