Co jest wykazywane w księdze wieczystej?

W księdze wieczystej ujawnia się prawa rzeczowe na nieruchomościach a więc prawo własności, prawo użytkowania wieczystego czy ograniczone prawo rzeczowe. To tak zwane prawa na rzeczy cudzej. Poza prawami rzeczowymi w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych mogą być tam również ujawnione prawa osobiste. Między innymi mogą być to takie roszczenia jak prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, prawo dożywocia, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości czy użytkowania wieczystego, o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, roszczenie związane z określeniem zarządu czy sposobu korzystania z danej nieruchomości. Roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności, wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteka, prawo z umowy timeshare. Często ujawnia się również przeniesienie własności, które wynika z umowy przedwstępnej.

Księgi wieczyste – ustrój ksiąg wieczystych

Dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna księga wieczysta, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią, także dotyczy to nieruchomości lokalowych, oraz takich nieruchomości, gdzie lokale są wyodrębnione. Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku albo innego urządzenia, które stanowią grunt odrębny od przedmiotu własności prowadzona jest wspólna księga wieczysta.

W razie zmieniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a wpisana w tej księdze hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu obciąża nieruchomość.

Jak prowadzone są księgi wieczyste?

Czasy prowadzenia papierowych ksiąg wieczystych należą do przeszłości. Obecnie te księgi zakładane są i prowadzone w systemie teleinformatycznym. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy to do właściwości sądów rejonowych. W aktualnym stanie prawnym przez księgę wieczystą trzeba rozumieć taką, która prowadzona jest właśnie w systemie teleinformatycznym.

Księga wieczysta nieruchomości

Przez dotychczasową księgę wieczystą należy rozumieć księgę wieczystą, której treść nie jest przeniesiona do struktury prowadzonej w ramach systemu teleinformatycznego, a pojęcie księgi wieczystej dawnej będzie się odnosić do księgi hipotecznej założonej przed dniem 1 stycznia 1947 roku.

Czy każdy może się zapoznać z księgą wieczystą nieruchomości?

Ogólnie istnieje przepis, który zakłada, że księgi wieczyste są jawne. Każdy kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie ją przeglądać poprzez dostęp do systemu teleinformatycznego. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych będzie udzielać Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych, które prowadzą księgi wieczyste. Centralna Informacja zajmuje się także wydawaniem na wniosek odpisów z ksiąg wieczystych, wyciągi a także zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz